All for Joomla All for Webmasters

 KURSY MISTRZOWSKIE

 

Kursy mistrzowskie w ramach III Letniej Manufaktury Sztuki się w dniach 20-24 sierpnia w Państwowej Szkole Muzycznej I st w Niepołomicach oraz w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach. Patronat nad Kursami Mistrzowskimi objął Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Pan Roman Ptak.

 

W tym roku otwieramy następujące klasy mistrzowskie -

 

Klasa fortepianu - Milena Kędra ( Akademia Muzyczna w Krakowie ), Olga Łazarska ( Akademia Muzyczna w Krakowie)

Klasa skrzypiec - Aleksandra Kuls - Koziak ( Akademia Muzyczna w Krakowie), Mirosław Stępień ( PSM I st w Niepołomicach)

Klasa wiolonczeli - Magdalena Bojanowicz ( Akademia Muzyczna w Bydgoszczy) Mikołaj Pęcherski ( POSM II st. Im F. Chopina w Krakowie)

Wokalistyka jazzowo - estradowa: Kate Wronsky

Klasa kompozycji: Kamil Kruk (Akademia Muzyczna w Krakowie)

REGULAMIN

 

 1. Letnia Manufaktura Sztuki odbywa się w dniach 20-24 sierpnia 2018 r. w PSM I st. w Niepołomicach oraz w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.
 2. Organizatorem Letniej Manufaktury Sztuki jest Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki, współorganizatorami Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach oraz PSM I st. w Niepołomicach. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, Pana Romana Ptaka. Partnerem tegorocznej edycji została Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach.
 3. Uczestnikami warsztatów mogą być uczniowie szkół muzycznych II stopnia, studenci, absolwenci oraz uzdolnione dzieci szkół muzycznych I stopnia.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów (formularz do pobrania ).
 5. Zakwalifikowanie odbywa się na podstawie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dopełnienia w terminie warunków finansowych. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 6. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 lipca 2018 r.
 8. Uczestnik jest zobowiązany stawić się w miejscu odbywania się warsztatów, w terminie wskazanym przez Organizatora.
 9. Kursy prowadzą wybitni pedagodzy, którzy decydują o ich kształcie i merytorycznej treści.
 10. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia materiałów nutowych dla prowadzącego kurs i akompaniatora.
 11. Koncerty organizowane podczas trwania warsztatów odbywają się publicznie. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i rejestrowania zajęć, koncertów, uczestników warsztatów oraz do rozpowszechniania materiałów służących promocji warsztatów bez żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do wykonawców.
 12. Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników czynnych otrzymuje dyplom uczestnictwa, a uczestnicy bierni odpowiednie zaświadczenia.
 13. Uczestnikom warsztatów nie wolno samodzielnie oddalać się bez wiedzy i zgody opiekuna i organizatora.
 14. Uczestników warsztatów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu oraz środków odurzających.
 15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za za sprzęty elektroniczne, telefony komórkowe, oraz inne przedmioty wartościowe będące w posiadaniu uczestników.
 16. Uczestnicy oraz rodzice lub prawni opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich) ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 17. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu uczestnik, (po uprzednim powiadomieniu rodziców, w przypadku osób niepełnoletnich) - może zostać skreślony z listy uczestników warsztatów.
 18. Uczestnik lub jego opiekun prawny (w wypadku osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 19. Uczestnicy ubezpieczają się od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnych zakresie.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości osób, w przypadku niedających się przewidzieć okoliczności bądź działania siły wyższej. W takim wypadku opłata za kurs zostanie uczestnikowi w całości zwrócona.
 21. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursów w terminie dłuższym niż 10 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów, organizator pobiera opłatę manipulacyjną w kwocie 150 zł.
 22. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursów w terminie krótszym niż 10 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów, opłata za udział nie będzie zwracana.
 23. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie są rozstrzygane przez organizatorów.
 24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz do modyfikacji programu kursów.
 25. Zgłoszenie do udziału w Letniej Manufakturze Sztuki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji, zachęcam do zapoznania się z polityką prywatnośc .